Vahvistamme liikunta-ammattilaisten monialaista yhdenvertaisuusosaamista.

Hyppää mukaan liikunta-alan kestävään kehitykseen!

INTERSEKTIONAALISEN LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERIAATTEET

Intersektionaalisen liikuntapedagogiikan periaatteita voivat hyödyntää kaikki liikuntatoimijat työnkuvasta, ammattinimikkeestä, lajista tai liikuntasektorista riippumatta. Se laajentaa jokaisen liikunta-ammattilaisen ammatillista osaamista ja tarjoaa välineet erilaisten liikkujien yhdenvertaiseen kohtaamiseen.

Kehittämämme periaatteet voidaan tiivistää neljään pääkohtaan. Jokainen niistä rakentuu yhtäaikaisille purkamisen ja rakentamisen projekteille:

 • vähennetään sellaisia vakiintuneita liikuntakäytäntöjä, jotka eriarvoistavat liikkujia ja luovat esteitä osallistumiselle
 • luodaan innovatiivisia uusia, liikkujien moninaiset erot aidosti huomioivia käytäntöjä, jotka lisäävät osallistumisen mahdollisuuksia ja edistävät jokaisen liikkujan myönteisiä liikuntakokemuksia

Intersektionaalisen liikuntapedagogiikan neljä periaatetta ovat:

1. Ohjaajakeskeisyydestä Me-henkeen

 • Otetaan vakavasti yhteiskunnassa marginalisoitujen äänien tuottamat vastakertomukset.
 • Sisällytetään liikkujanäkökulma palvelumuotoiluun, tuntisuunnitteluun ja ohjaustilanteeseen.
 • Problematisoidaan liikunta-ammattilaisen paremmin tietäjän paikka.

ME

2. Samuudesta moninaisuuteen

 • Ymmärretään risteävät erot osana liikkujuutta, mutta myös liikunta-ammattilaisuutta.
 • Tunnustetaan elettyjen liikuntakokemusten moninaisuus ja kontekstisidonnaisuus.
 • Omaksutaan ei-tietäminen suhteessa liikkujan materiaaliseen liikuntakokemukseen.

ME KAIKKI

3. Käskyttämisestä valtaistamiseen

 • Edistetään  kehontuntemusta, liikunnan tunnetaitaitoja sekä jokaisen omaa ainutlaatuista liikuntatoimijuutta.
 • Rohkaistaan osallistumaan toimintaan ja keskusteluun.
 • Kiinnostutaan liikkujan toisin tietämisestä.

ME KAIKKI YHDESSÄ

4. Staattisesta kehkeytyvään

 • Tehdään ymmärrettävämmäksi liikunnan alati liikkeessä olevia valtasuhteita: etuoikeuksia ja eriarvoisuutta.
 • Puretaan luonnolliselta näyttäviä, ulossulkevia arkikäytäntöjä ja puhetapoja.
 • Visioidaan muutosta ja kehitetään aktiivisesti vastuullista liikuntatulevaisuutta.

ME KAIKKI YHDESSÄ YHTÄ ARVOKKAANA

Mihin kaikkeen intersektionaalinen pedagogiikka liittyy liikunnanohjaamisessa?

Edellä kuvattuja neljää periaatetta sovelletaan laajasti liikuntatyön arkisiin toimiin.

 • Palvelumuotoilu + tuntikuvausten (tai kurssiesittelyiden) laatiminen
 • Osaamistavoitteiden asettaminen
 • Tuntisuunnittelmien laatiminen
 • “Opetusmateriaalien” laatiminen (musiikin valinta ja miksaaminen, saliohjelmat yms.)
 • Tunnin asiasisällöt + keskeiset käsitteet (liikkeet, tekniikat, tiedot, koregrafiat yms.)
 • Opetusmenetelmät
 • Yksilöohjaus ja ryhmänohjaus + organisointi
 • Välineet ja laitteet + fyysisen turvallisuuden näkökulmat
 • Oppimisen arviointi ja palautteenanto
 • Vuorovaikutus + psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus (tunneilmapiiri, ohjauspuhe, ohjaustoiminnan eleet, teot ja kosketukset yms.)
 • Tilankäyttö
 • Ajankäyttö
 • Ammatillinen itsereflektio ja oman toiminnan (tai työyhteisön) kehittäminen

Arjessa tehokas liikunnan yhdenvertaisuustyö tarkoittaa, että intersektionaalinen liikuntapedagoginen ymmärrys läpäisee kaikki nämä käytännöt.

KESKUSTELUSSA NYT

Intersektionaalinen liikunta pedagogiikka
Intersektionaalinen liikunta pedagogiikka
Intersektionaalinen liikunta pedagogiikka
Intersektionaalinen liikunta pedagogiikka
Intersektionaalinen liikunta pedagogiikka